ఆంధ్రా ఖడి(మజ్జిగ పులుసు)

5:22 PM Posted In Edit This 2 Comments »

అమ్మమ్మ నెయ్యి చేతి బువ్వ

12:25 PM Posted In Edit This 1 Comment »

మా అమ్మమ్మ నాకు ఈ బువ్వ పెడుతూ ఈ పాట పాడేది
పచ్చుకోన్నిద్రపొయ్ పల్తొంకొన్ పాల్తాగెస్.. మళ్ళీ ....పచ్చుకోన్నిద్రపొయ్ పల్తొంకొన్ పాల్తాగెస్......9:10 PM Edit This 1 Comment »

యం.యస్ అమ్మ ఆశీస్సులతో...ఆ విఘ్ణేశ్వరుని కృపతో......ఈ నా బ్లాగు ఎటువంటి విఘ్ణాలు కలుగక సజావుగా సాగాలని ఆశిస్తున్నాను