తులసి మాత

10:50 PM Posted In Edit This 2 Comments »

శ్రీ తులసి ప్రియ తులసి జయమునియ్యవే జయమునియ్యవే ..||2||
సతతము నిను సేవింతుము సత్కృపకనవే
సత్కృపకనవే .....||2|| ||శ్రీతులసి||
లక్ష్మీ పార్వతి వాణీ అంశలవెలసీ||2||
భక్తజనుల పాలించే మహిమనలరుచూ||శ్రీతులసి||
వొల్లగ శాఖలు వేసీ.... వెల్లుగ దళముల విరిసీ
శుభకర పరిమళములతో మా పెరటివేల్పువై వెలసీ...||శ్రీతులసి||
దళమునకొక విష్ణువుగా విష్ణుతులసివే...శ్రీకృష్ణ తులసివే...
జయహారతిగైకొనవే మంగళ శోభావతివై||శ్రీతులసి||

కవ్వపు పాట

9:45 PM Posted In Edit This 4 Comments »
ఈ పాట నేను ఒకటో తరగతి చదివేటప్పుడు మా తెలుగు వాచకంలో ఉండేది ..
ఈ పాటని ఎక్కువగా మా అమ్మ మజ్జిగ చిలికేటప్పుడు పాడేదానట అమ్మ చెప్పేది ....:)