ముత్యాల ముగ్గు

12:22 PM Posted In Edit This 0 Comments »

ముగ్గు

4:47 PM Posted In Edit This 0 Comments »

వైకుంఠ వాకిలి

11:15 PM Posted In Edit This 0 Comments »

ధనుర్మాసం

10:31 AM Edit This 4 Comments »
ఈ పేరు వినగానే నాకు ముందు గుర్తొచ్చేది నా పుట్టినరోజు ..తర్వాత ముగ్గులు ..ఇవి రెంటి కోసమే సంవత్సరం అంతా ఎదురుచూస్తా.
ఈ సారి మాత్రం ఆ రెండు సరిగా జరగలేదు..;( అమ్మవాళ్ళ దగ్గర లేకుండా జరుపుకున్న మొదటి పుట్టినరోజు ,అందుకే ఇంతబాధ ;(
పెళ్ళైన ౩ నేల్లకంతా అమెరికా వచ్చేసాను .అంతే ఇక్కడంతా కొత్త ,ఇక్కడ కిందంతా కార్పెట్ ఉంటుంది .ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి .ముగ్గు పెట్టడానికి కూడా ఉండదు..ఇన్నిరోజులు అంతగా అనిపించలేదు కానీ మొన్న ౧౬ తారీకు నుంచి మా వారిని తెగ విసిగించేస్తున్నాను .ఎప్పుడువేలదాం ఇండియాకి అంటూ ..
అంటే నువ్వు ముగ్గులు పెట్టడానికి ఇప్పుడు నేను ఇండియాకి రావాలా ..?అని కోపంగా అన్నారు. తర్వాత రోజు ఎలానో బాల్కనిలో చిన్న ముగ్గు పెట్టాను .కానీ ఒక గంటాగి చూస్తే గాలికి ,వర్షానికి మొత్తం పోయింది .నేను పడే బాధ చేడలేక మా వారు ఒక కాగితము ,పెన్ను తెచ్చి దానిమీద నా ప్రతాపాన్ని చూపించమన్నారు ..అవే ఈ ముగ్గులు
బాగున్నాయా .... ;)

రంగవల్లి

9:58 PM Posted In Edit This 5 Comments »

ముగ్గు

9:46 PM Posted In Edit This 0 Comments »

ముత్యమంత ముగ్గు

9:27 PM Posted In Edit This 0 Comments »

ముత్యాల ముగ్గు

1:18 PM Posted In Edit This 1 Comment »


రంగవల్లిక

11:18 AM Posted In Edit This 2 Comments »