బావా-మరదళ్ళు

11:29 AM Posted In Edit This 5 Comments »

సొగసు చూడ తరమా

4:34 PM Posted In Edit This 3 Comments »
సొగసు చూడ తరమా నీ ...........సొగసు చూడ తరమా ...ఆ .....
ఇంతటి అందాన్ని బాపు గారు వేసిన దాన్ని చూసి మనసులో ఏదో తెలియని ఆవేశంతో
ఈ కాగితంపై ఉంచాను .

మంగళం

4:40 PM Edit This 3 Comments »
రామ చంద్రాయ జనక రాజజా మనోహరాయ
మామకా భీష్టదాయ మహిత మంగళం
చారు కుంకుమోపేత చందనాను చర్చితాయ
హార కటక శోభితాయ భూరి మంగళం
విమల రూపాయ వివిధ వేదాంత వేద్యాయ
సుజన చిత్త కామితాయ శుభగ మంగళం
రామదాస మృదుల హృదయ తామరస నివాసనాయ
స్వామి భద్ర గిరివరాయ దివ్య మంగళం

గుత్తి వంకాయకూర

2:42 PM Posted In Edit This 2 Comments »