తులసి మాత

10:50 PM Posted In Edit This 2 Comments »

శ్రీ తులసి ప్రియ తులసి జయమునియ్యవే జయమునియ్యవే ..||2||
సతతము నిను సేవింతుము సత్కృపకనవే
సత్కృపకనవే .....||2|| ||శ్రీతులసి||
లక్ష్మీ పార్వతి వాణీ అంశలవెలసీ||2||
భక్తజనుల పాలించే మహిమనలరుచూ||శ్రీతులసి||
వొల్లగ శాఖలు వేసీ.... వెల్లుగ దళముల విరిసీ
శుభకర పరిమళములతో మా పెరటివేల్పువై వెలసీ...||శ్రీతులసి||
దళమునకొక విష్ణువుగా విష్ణుతులసివే...శ్రీకృష్ణ తులసివే...
జయహారతిగైకొనవే మంగళ శోభావతివై||శ్రీతులసి||

2 comments:

మాలా కుమార్ చెప్పారు...

ఈ పేంటింగ్ మీరే వేసారా , బాగుందండి .
తులసి పాట కూడా బాగుంది .

lakshmi sravanthi udali చెప్పారు...

thanks endulo konta naa prayogam konta verokaridi