కొత్త పిచ్చి

5:14 PM Posted In Edit This 6 Comments »
మొన్న నవరాత్రులప్పుడు సినిమాలు చూడటమెందుకులే అని క్లాస్సికాల్ డాన్సు విడియోలు చూస్తుండగా
రాజశ్రీ వార్రిఎర్ డాన్సు విడియోలు చూసాను
వాటిల్లో నాకు ఈ పాట చాలా నచ్చింది. ఈ పాట చూట్టనికే కాదు వినటానికి కూడా బాగా అనిపించింది
అంటే పెన్ను పేపరు పెట్టుకొని పాటను రాస్కోని రెండు నిమిషాల్లో నేర్చు కొనేశా :)
ఆ రోజూ సాయంత్రం మా వారు వచ్చినప్పటి నుంచి తరవాత రోజూ ఉదయం వెళ్ళే వరకు (నిద్దర్లో కూడా )
పాడు తూనే ఉన్నాను
ఉదయం ఆఫీస్కి వెళ్ళేప్పుడు కూడా బాయ్ నీ ఈ పాటలా పాడే :)
కొత్త పిచ్చోడు పొద్దెరగనట్టు ఎ పిచ్చి పట్టుకుంటే అదేనా అని ఆఫీస్ కి వెళ్లి పోయారు
నాకు మాత్రం ఆ పిచ్చి మరీ ముదిరిపోయింది
అందుకే ఆవిడ డాన్సు చేసిన పాటలను రోజుకో పాట నేర్చుకొంటున్నాను .
ఇవాళ నేను నేర్చుకొన్న కొత్త పాట

కళ్ళు వేణో నీల నిరములు నన్నా కళ్ళు వేణో
నల్ల వైరి పేరు రున్న కళ్ళు వేణమో 2
దేవకీతన్ ఝటరమామ్ అగారతిళ్ నన్ను దిచ్చా
దేవగళ్ కు మోదమేకుమ్ కళ్ళు వేణమో 2
ఇంద్రనీల మణి వర్ణం ఉండు లక్ష్మీ వక్షశిల్లాయ్
సాంద్ర మోదం బిళందుమా కళ్ళు వేణమో 2
పశుక్కళే పాలిక్యుమ్ న నందగోపన్ శౌరియోడ
విశుక్కన్నే వాంగియదామ్ కళ్ళు వేణమో 2
దుర్గా భగవతి యతాన్ అగరమై కోడుక్కాయ్ గిళ్
దుర్గామాకుమ్ ఇన్నాయ్ తేర్ణ కళ్ళు వేణమో 2