గ్రహవీక్షణము కన్న సద్గురువను గ్రహవిక్షణమే మిన్నా...........

1:44 PM Posted In Edit This 2 Comments »గ్రహవీక్షణము కన్న
సద్గురువను గ్రహవీక్షణమే మిన్నా.......

ఇహము పరము లేటులున్నా..
మహిలో గానము, గానము కన్నా.. ll గ్రహ..ll
మురిపెమలర వినవలేనన్న
మురళీ గానమే మిన్నా.. ll గ్రహ.. ll
రామ కృష్ణుల కన్నా..
ఏమివ్వగలను నేనింత కన్నా... ll గ్రహ.. ll

మొన్న మా టీవీ లో వచ్చిన శ్రీ మంగళంపల్లి బాల మురళీ కృష్ణ గారి కచేరీ చూసి, వినీ నా తనువూ, మనసు పులకరించి పోయాయి.
బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్లు
ఈ భూమి మీద పుట్టిన మనలాంటి మామూలు మనుషులని సంగీతంతో పునీతం చేయడానికి అవతరించిన గంధర్వులు శ్రీ మంగళం పల్లి వారు
ఆయనకాయనే ఒక ఉపమానం
అంతటి సర్వోతృష్టను మనందరి కోసం అవతరింపజేసిన ఆ పరమేశ్వరునికి ఇవే నా సాష్టాంగ ప్రణామాలు.

మొత్తం కచ్చేరీలో నాకు ఈ గ్రహవీక్షనముకన్న...అన్న పాట మహా బాగా నచ్చింది. దానితో పాటు,
ఎన్ని సార్లు విన్నా తనివితీరని
ఏమిసేతురా..లింగా.. ఏమీ సేతురా... పాట విని తరించి పోయాను
ఈ youtube పుణ్యమా అని ఎప్పుడూ వినాలనిపిస్తే అప్పుడు విని పునీతనవుతున్నాను
నా ఈ జీవిత కాలంలో ఈ లాంటి మహోన్నత వ్యక్తిని కన్నులారా చూసే బాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఆ పరమేశ్వరునికి వేడుకొంటున్నాను.